Opdateret 20. juni 2022

Ejegod Mølles historie

Ejegod Mølle 1925

Nuværende møllelaug

2002 - 6.november

Bliver det nuværende Ejegod Mølle Laug etableret ved en stiftende generalforsamling, idet der ved tre forudgående åbent hus arrangementer var stemning for at få etableret et møllelaug.

2002 - 18.december

Møllelauget fik overdraget brugsretten til møllen fra kommunen.

Møllens oprindelse

1816 blev møllen opført i Hollandsk kornmølletype - 8 - kantet og med løgformet hat. Møllen var i drift midt i 1950'erne.

1783 købte staten godset Vestensborg tilbage og kort tid efter blev grunden udstykket til bl.a. gårdene Christiansminde og Ejegod. Møllen blev opført på Ejegod gårds grund og er faktisk enestående i Danmark, idet de tilhørende bygninger - møllehuset og loen - er de oprindelige.

1936 erhvervede Nykøbing F. kommune Ejegod gård og dermed også møllen og møllehuset.

Ifølge avisudklip...

Der har været flere forsøg på at fastholde vedligeholdelsen af møllen.

1939 blev møllen restaureret, malet hvid og brugt som byens varetegn. På det tidspunkt var der ikke de høje bygninger, der nu skjuler møllen, så møllen kunne faktisk ses nordfra, helt fra Nr. Alslev.

1960 og opefter fik borgerne i Nykøbing by presset byrådet til at tage stilling til vedligeholdelse, men det tog næsten 10 år før byrådet besluttede at bevillige de penge, der skulle til at istandsætte møllen.

1961 januar måned, mente man at en restaurering af møllen ville koste 30.000 kr. man forsøgte at stable en indsamling på benene, men denne blev tilsidesat, idet kommunen prioriterede en indsamling til Nykøbing Hallen højere og projektet lå stille i et par år.

1963 var behovet for kapital til istandsættelsen på 50.00 kr.

1963 januar måned blev der nedsat et arbejdsudvalg.

1963 februar måned gjorde Sct. Georgs Gildet en stor indsats for at indsamle penge til arbejdet med at istandsætte og vedligeholde møllen.

1963 april måned blev der bl.a. arrangeret en stor "Familie og hjem" udstilling som Sct. Georgs Gildet stod i spidsen for. Antallet af besøgende kom op på 5-6.000 og entréen var for voksne 2 kr. mens der skulle betales 1 kr. for børnene. Serigraf Kjeld Ib Lise fremstillede 50 mølleplakater af betegnelsen kunst-serigrafi; ikke to plakater var ens. Byens boghandlere solgte disse plakater for 25 kroner stykket og de var hurtigt solgt.

1963 august måned havde det daværende mølleudvalg fået samlet 21.000 kroner sammen. Byrådet formår endnu engang at trække sagen i langdrag, idet de er stemt for en nedrivning, men borgerne presser fortsat på og møllen bliver nu fredet i klasse B, hvilket betyder at enhver nedrivning eller ændring ikke kan foretages uden tilladelse fra det særlige bygningssyn.

1965 august måned, bevilliger byrådet 23.000 kroner og et årligt beløb på 1.000 kroner til løbende vedligeholdelse.

1966 selve istandsættelsen begynder. Man deler istandsættelsen af møllen op i fire tempi: klinkbeklædningen af møllens underste del skal skiftes, møllehatten skal istandsættes, omgangen skal restaureres og endelig skal møllen beklædes med spåner.

1968 november måned er hele underdelen af møllen beklædt, skikstillingen (mølle-omgangen) er genopbygget og krøjeværket er retableret. Dog mangler man på daværende tidspunkt fornyelse af spånbeklædningen og så opsætning af møllevingerne. Nationalmuseet bevilliger 5.000 kroner til istandsættelse med brandsikret stråtag til loen, som blæste af i en storm i begyndelsen af 1968 og kommunen bevilliger de resterende 18.500 kroner. Projektet står lidt stille i et års tid, både på grund af de omfattende skader, der er sket på andre møller under stormen, men også på grund af at byrådet ikke er klar over om loen skal rives ned eller om den skal restaureres. Nationalmuseet fastholder dog sin beslutning, idet det er Ejegod mølles særpræg, at den står i helhed med mølle, møllehuset, og loen.

1972 maj måned ligger det fast at hatten bliver restaureret og forventes færdig i løbet af samme år. Nationalmuseet arbejder forsat på højtryk med reparationer efter stormen i begyndelsen af 1968 og der er på daværende tidspunkt 120 møller fredet i hele landet. Det viser sig også at det vil koste 20-30.000 kroner for nye vinger og det tilsvarende i arbejdsløn.

1976 arbejder der 3 mand på møllens istandsættelse, den forventes færdig i løbet af sommeren. Nu viser det sig desuden at møllen skal have en ny vejrbjørn - udgift kr. 20.000. Byrådet bevilliger nu 67.000 kroner til en ny beklædning af møllens mellemste og øverste etage. I løbet af de kommende måneder bliver der desuden sat ca. 5.000 møllespåner på hattens yderside og det viser sig at nye vinger vil koste ca. 30.000 kroner.

1977 er vingerne færdige og mangler blot imprægneringen, så endelig er arbejdet med istandsættelsen færdig i oktober 1977.

1977 november måned bliver der holdt en lille sammenkomst, hvor man fejrer færdiggørelsen af møllen. Nogle år efter kommer der nyt stråtag på møllehuset.

Historie i øvrigt

Hvis du ligger inde med nogle avisudklip, fortællinger, billeder eller historier omkring Ejegod Mølle, er vi meget interesseret i at få del i oplysningerne.