Generalforsamling blev afholdt 14. september 2020

Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning v/formanden

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Godkendelse af budget

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 er på valg

       Børge Larsen og Preben Bonde - begge modtager genvalg    

  8. Valg af to suppleanter - Palle Fischer og Lis Bentin valgt for 1 år

  9. Valg af revisor - Karen Christensen valgt for 1 år + en revisorsuppleant 

10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort referat af generalforsamlingen:

  1. Preben Bonde valgt til dirigent - generalforsamlingen lovligt indvarslet med annonce i 

      Folketidende lørdag den 15. august 2020. Genrealforsamlingen var udsat fra foråret pga.

      Covid-19         

  2. Formandens beretning blev godkendt

  3. Regnskab blev godkendt

  4. Ingen indkomne forslag

  5. Kontingent fortsat 100,- årligt

  6. Budget blev godkendt

  7. Børge Larsen genvalgt 

      Preben Bonde genvalgt

  8. Palle Fischer og Lis Bentin - genvalgt til suppleanter i 1 år

  9. Karen Christensen - genvalgt til revisor for 1 år - som revisorsuppleant

      Merete Larsen for 1 år   

10. Eventuelt - intet til referat.

 

Generalforsamlingen, der blev afholdt på Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, var besøgt af 7 medlemmer

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig - se under faneblad "Bestyrelsen".