Generalforsamling - mandag den 16. august 2021

Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning v/formanden

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Godkendelse af budget

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 3 er på valg

      Lis Eintoft, John Nilsson og Allan Mathiassen - alle modtager genvalg    

  8. Valg af to suppleanter - Palle Fischer/døde desværre i jan.2021 og Lis Bentin valgt for 1 år

  9. Valg af revisor - Karen Christensen valgt for 1 år + en revisorsuppleant 

10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort referat af generalforsamlingen:

  1. Preben Bonde valgt til dirigent - generalforsamlingen lovligt indvarslet med annonce i 

      Folketidende samt mails og breve til samtlige medlemmer.

      Generalforsamlingen var udsat fra foråret pga. covid-19  og forsamlingsforbud.       

  2. Formandens beretning blev godkendt

  3. Regnskab blev godkendt

  4. Ingen indkomne forslag

  5. Kontingent fortsat 100,- årligt

  6. Budget blev godkendt

  7. Lis Eintoft, John Nilsson og Allan Mathiassen blev alle genvalgt 

  8. To suppleanter - Lis Bentin/genvalgt og Bjarne Schønbech/ny - valgt for 1 år

  9. Karen Christensen - genvalgt til revisor for 1 år - som revisorsuppleant

      Merete Larsen for 1 år   

10. Eventuelt - intet til referat.

 

Generalforsamlingen, der blev afholdt på Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, var besøgt af 5 medlemmer.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig - se under faneblad "Bestyrelsen".