Generalforsamling blev afholdt 30. april 2019

Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning v/formanden

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Godkendelse af budget

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 3 er på valg

        John Nilsson og Allan Mathiassen - modtager genvalg

        Merete Larsen - ønsker at blive afløst    

  8. Valg af to suppleanter - Palle Fischer og Lis Bentin valgt for 1 år

  9. Valg af revisor - Karen Christensen valgt for 1 år + en revisorsuppleant 

10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort referat af generalforsamlingen:

  1. Preben Bonde valgt til dirigent - generalforsamlingen lovligt indvarslet med annonce i 

      Folketidende 6.4.2019 og omdelt folder til alle medlemmer

  2. Formandens beretning blev godkendt

  3. Regnskab blev godkendt

  4. Ingen indkomne forslag

  5. Kontingent fortsat 100,- årligt

  6. Budget blev godkendt

  7. John Nilsson genvalgt 

      Allan Mathiasson genvalgt

      Lis Eintoft blev valgt - erstatter Merete Larsen

  8. Palle Fischer og Lis Bentin - genvalgt til suppleanter i 1 år

  9. Karen Christensen - genvalgt til revisor for 1 år og Merete Larsen - til suppleant for 1 år

10. Under eventuelt - intet

 

Generalforsamlingen, der blev afholdt på Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, var besøgt af 9 medlemmer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig - se under faneblad "Bestyrelsen".